Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Ustawy i akty prawne

Ustawy i akty prawne związane z pracą i zatrudnieniem

• Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 237 z 31 grudnia 2008 r., poz 1654)
(pobierz plik w formacie .pdf)

• Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 223, z 18 grudnia 2008 r., Poz. 1460)
(pobierz plik w formacie .pdf)

• Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., z późn. zm.)
(pobierz plik w formacie .doc)

• Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 22 maja 2003 r., Nr 90, poz. 844, z późn. zm.)
(pobierz plik w formacie .doc)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r. (Dz. U. z 15 września 2004 r., Nr 201, poz. 2062)
(pobierz plik w formacie .doc)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych
z tych prac (Dz. U. z 14 września 2004 r., Nr 200, poz. 2047, z późn. zm.)
(pobierz plik w formacie .doc)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz. U. Nr 139, poz. 1167 z 2 września 2002 r., z późn. zm.)
(pobierz plik w formacie .doc)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. Nr 230, poz. 2292, z 31 grudnia 2003 r.)
(pobierz plik w formacie .doc)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą
w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu (Dz. U. z 26 czerwca 2003 r., Nr 108, poz. 1013)
(pobierz plik w formacie .doc)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 lipca 2001 r. w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 773 z 18 lipca 2001 r., z późn. zm.)
(pobierz plik w formacie .doc)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania
i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 9 stycznia 1997 r., Nr 2, poz. 14, z późn. zm.)
(pobierz plik w formacie .doc)
 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1 czerwca 1996 r., Nr 62, poz. 289, z późn. zm.)
(pobierz plik w formacie .doc)
 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z 1 czerwca 1996 r., z późn. zm.)
(pobierz plik w formacie .rtf)
 

Ustawy i akty prawne związane z ubezpieczeniem społecznym

• Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz.74)
pobierz plik w .pdf (kliknij)

• Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.)
pobierz plik w .pdf (kliknij)

• Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)
pobierz plik w .pdf (kliknij)

• Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2007
pobierz plik w .pdf  (klknij)

• Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2007
pobierz plik w .pdf  (kliknij)

Źródło: http://www.mps.gov.pl/

 

<<   Powrót do działu - Rynek pracy


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009