Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - krok po kroku

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

• podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
• podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

KROK 1 - należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku.

Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc:
• posiadających status opp na dzień 30 listopada 2008 r.,
• nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI  z dnia 31 grudnia 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)

Dokumenty do pobrania  >>  

Lista opp uprawnionych do otrzymania odpisu 1% podatku - plik formatu EXCEL  >>

 

KROK 2 - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.
Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:
• 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie,
• w przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień,
• podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.

Wyciąg z  Ustawy dotyczący zmian w przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego 
 
Przy rozliczaniu podatków w 2008 r. będą obowiązywać nowe zasady dotyczące przekazywania 1%:


Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. Nr 217 z dnia 29.11.2006 r., poz. 1588
Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
(...)
50) w art. 45:
 (...)
 f) po ust. 5b dodaje się ust. 5c-5g w brzmieniu:
"5c. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

5d. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ust. 5g, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5c.

5e. Przekazania kwoty, o której mowa w ust. 5c, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 5f.

5f. Przekazanie kwoty, o której mowa w ust. 5c, następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.

5g. W terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego; w wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.";

Źródło: www.pozytek.gov.pl

 

<<   Powrót do działu - 1%


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009