Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Sytuacja na rynku pracy w grudniu 2009 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2009 roku) wyniosła według szacunków w grudniu 2009 roku 11,9 proc.  i  w  porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o  0,5 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2008 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,4 punktu (z poziomu 9,1 proc. w listopadzie  do 9,5 proc. w grudniu). Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2009 roku zamykał się w przedziale od 0,8 punktu (województwo warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie)  do 0,2  punktu (województwo mazowieckie).
 
Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2009 wyniosła  1 893,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca listopada 2009  wzrosła  o  82  tys. osób (4,5 proc.). W analogicznym okresie ubiegłego roku (grudzień-listopad) odnotowano wzrost  liczby bezrobotnych o 75,3 tys. osób (o 5,4 proc.).
 
W całym 2009 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 419,3 tys. osób (28,5 proc.). Zbliżony bezwzględny wzrost bezrobocia odnotowano w 2001 roku, kiedy to liczba bezrobotnych w porównaniu do 2000 roku wzrosła o 412,5 tys. osób, jednak dynamika wzrostu była słabsza (15,3 proc.). 
 
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2009 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy  w województwie:

  •      pomorskim - o 6,7 proc. (o 6,3 tys. osób);
  •      lubelskim - o 6,2 proc. (o 6,8 tys. osób);
  •      zachodniopomorskim - o 5,8 proc. (o 5,8 tys. osób).

Grudzień, podobnie, jak listopad to zakończenie prac sezonowych w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, jak również jest to okres powrotów bezrobotnych do urzędów pracy po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
 
Wśród rejestrujących się były także osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych, jak i z mniejszych zakładów pracy. W końcu roku w wielu przypadkach kończą się umowy na czas określony, których pracodawcy nie przedłużają. Rzadziej również oferuje się pracę osobom wcześniej zatrudnionym na subsydiowanych miejscach pracy.
 
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2009 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 40,9 tys.  i w porównaniu do listopada 2009 roku spadła o 13,8 tys. (25,3 proc.). W  grudniu 2008 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 46,8 tys. ofert pracy (o  13,7 tys. mniej niż w listopadzie 2008 roku tj.  o  22,7 proc.).   
 
Spadek liczby ofert pracy w grudniu 2009 roku odnotowano we wszystkich województwach i oscylował on w granicach od 41 proc. w województwie świętokrzyskim (spadek o 1 tys.) do 1,3 proc. w województwie pomorskim (spadek minimalny, bo tylko o 40 ofert).
 
W całym 2009 roku do urzędów pracy  pracodawcy zgłosili 902,2  tys. ofert pracy, tj. o  240,5 tys. ofert (o 21 proc.) mniej, niż w 2008 roku.


Źródło: www.mpips.gov.pl

 

<<   Powrót 
 
<<   Powrót do działu - Rynek pracy
wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009