Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Z życia sieci...

Projekt „Działaj lokalnie i profesjonalnie - Centra Wsparcia dla bezrobotnych. Model współdziałania instytucji rynku pracy”

Działania projektowe były realizowane na obszarze oddziaływania Centrów Wsparcia
dla Bezrobotnych prowadzonych przez lokalne kolpingowskie grupy samopomocowe
w miejscowościach: Brzesko, Chrzanów, Jarosław, Kraków, Łeba, Pruszcz Gdański, Syców i Wadowice, a przedsięwzięcia szkoleniowe organizowano centralnie w Ośrodku Szkoleniowym Dzieła Kolpinga w Luborzycy koło Krakowa.
1. Finansowanie: Program PHARE 2002: ”Koordynacja działań instytucji rynku pracy”
2. Termin realizacji: 1.09.2004 r.- 30.11.2005 r.

Krótka charakterystyka:

W Centrach Wsparcia świadczone były usługi pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i prawnego oraz usługi szkoleniowe. Przeprowadzona została modyfikacja programu komputerowego do ewidencji osób bezrobotnych i nastąpiło uruchomienie serwisu internetowego, a także zastosowanie innych sposobów rozpowszechnienia informacji o działalności Centrów (foldery, plakaty, ulotki, ogłoszenia).
W projekcie przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników i wolontariuszy Centrów, dzięki którym podnieśli oni swoje kwalifikacje i lepiej przygotowali się do świadczenia pomocy. Były to: 4 warsztaty dla nowych pracowników i wolontariuszy pt. “Jestem z tymi, którzy potrzebują wsparcia”, 2 warsztaty doskonalące dla personelu funkcjonujących Centrów pt. „Chcę to robić lepiej”, szkolenie w zakresie użytkowania nowego programu komputerowego, a także szkolenie dla doradców zawodowych pt. „Metody i techniki poradnictwa zawodowego”.
Dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania Centrów ich koordynatorzy zostali przeszkoleni na warsztatach „Tworzenie grupy współpracowników i wolontariuszy”. Natomiast na 2 warsztatach pt. „Przygotowanie projektu do EFS” zostali także zapoznani z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami polityki finansowej UE w zakresie wykorzystywania funduszy strukturalnych.

Z uwagi na zróżnicowane warunki działań poszczególnych Centrów rozproszonych po całym kraju konieczna stała się tzw. pozioma wymiana doświadczeń na zasadzie krótkookresowych wizyt studyjnych pracowników i wolontariuszy w ich siostrzanych placówkach. Bezpośrednie porównanie realizacji codziennych dyżurów w innych placówkach spowodowało wzmocnienie ich konkurencyjności, co wpłynęło na podniesienie poziomu usług.

Dla zwiększenia efektywności lokalnych działań na rzecz w bezrobotnych koordynatorzy Centrów (zarazem liderzy kolpingowskich grup samopomocowych) byli uczestnikami warsztatów przygotowujących do tworzenia koalicji na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia na terenie lokalnym. Zdobyte tam umiejętności wykorzystali na swoim terenie podczas organizowania spotkań i seminariów z partnerami społecznymi i innymi instytucjami rynku pracy przyczyniając się jednocześnie do budowania lokalnej współpracy.

Rezultaty projektu:

W wyniku realizacji projektu uległ istotnemu wzmocnieniu potencjał Dzieła Kolpinga i jego
 8 grup samopomocowych w zakresie świadczenia usług zatrudnieniowych oraz utrwalenie jego pozycji na tym rynku, co wpłynęło na poprawę sytuacji osób bezrobotnych będących beneficjentami Centrów. Nastąpiło znaczące podniesienie kwalifikacji zatrudnionego
w Centrach Wsparcia personelu oraz współpracujących wolontariuszy, co wpłynęło na podniesienie poziomu świadczonych usług na rzecz beneficjentów. Ważnym efektem projektowym było powstanie 3 nowych Centrów Wsparcia dla Bezrobotnych, które zostały wyposażone w standardowy sprzęt pozwalający na wszechstronne zabezpieczenie potrzeb beneficjentów i zabezpieczenia wysokiego poziomu świadczonych dla nich usług
oraz doposażenie 5 już istniejących placówek w celu wyrównania ich standardu i poszerzenia liczby beneficjentów. Uwieńczeniem działań projektowych było wypracowanie lokalnych strategii współpracy poszczególnych Centrów Wsparcia dla Bezrobotnych z lokalnymi instytucjami rynku pracy Zostały one zaprezentowane na konferencji pt. „Działaj lokalnie
i profesjonalnie”, w obecności wszystkich realizatorów projektu oraz przedstawicieli lokalnych instytucji rynku pracy.


<<  Powrót do działu -
Lista projektów


wszelkie prawa zastrzeżone © Współpraca dla pracy 2009